توليد، انتقال و توزيع نيرو

مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

توليد، انتقال و توزيع نيرو

   

انرژي عامل تحرک و توسعه تمدن است به گونه‌اي که هر يک از انقلاب‌هاي تکنيکي تمدن بشري همراه با تحول در منبع انرژي بوده است. در دنياي مدرن برق و انرژي الکتريکي نقشي حياتي را در توسعه و پيشرفت کشورها بر عهده گرفته است. با توجه به رشد سريع خاورميانه پروژه‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق اهميتي بنيادين يافته‌اند. براي پاسخگويي به چنين شرايطي گروه هنگام به محدودة توليد، انتقال و توزيع نيرو ورود پيدا کرد که با توجه به دارا بودن ترکيب بهينه‌اي از متخصصان متبحر و تکنولوژي روز جهاني به موفقيت‌هاي قابل توجهي نيز دست يافته است.

دامنه فعاليت‌ها

  • طرح‌هاي مهندسي برق
  • طرح‌هاي نيروگاهي
  • خطوط انتقال و توزيع برق